مراحل پذیرش درمانگاه

مراحل پذیرش درمانگاه

1)    مراجعه به واحد تریاژ.
2)    معرفی بیمار به پزشک بدون نوبت و در اسرع وقت در صورت بدحال بودن کودک.
3)    معرفی به واحد پذیرش و دریافت نوبت در کودکانی که حال عمومی مساعد دارند.
4)    تشکیل پرونده در واحد پذیرش با دریافت کد ملی کودک.
5)    مراجعه به واحد پرستاری و اندازه گیری قد و وزن کودک.
6)    انتظار برای ویزیت بیمار.
7)    در صورت نیاز و با تجویز پزشک متخصص، مراجعه به آزمایشگاه در طبقه زیر همکف.