چارت سازمانی

چارت سازمانی

شرکت ارمغان سلامت کودک

مجمع عمومی

هیئت مدیره

      رئیس هیئت مدیره

      نایب رئیس هیئت مدیره

      مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

      عضو هیئت مدیره

      عضو هیئت مدیره

      دبیر هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل

مدیر عامل

     قائم مقام مدیرعامل

     مشاور اجرائی

     مشاور انفورماتیک

     مشاور حقوقی

     مدیر مالی

     مدیر اداری

     مدیر روابط عمومی

     مسئول حوزه تخصصی پزشکی

     مسئول حوزه فوق تخصصی پزشکی

     مسئول آزمایشگاه

     مسئول دندانپزشکی