پزشکان مدعو

پزشکان مدعو

نام پزشکان تخصص
دکتر صفورا حاجی صادقی  متخصص کودکان
دکتر رویا دریانورد  متخصص کودکان
دکتر پروانه شیرخوانی متخصص کودکان
دکتر پرستو آشتی جو فوق تخصص گوارش کودکان
دکتر محد کاظم نوربخش فوق تخصص خون و آنکلوژی کودکان
دکتر منیژه حیدرپور متخصص کودکان
دکتر مرجان محمد نوری  متخصص کودکان
دکتر مجتبی ناطقی زاد  متخصص کودکان
دکتر سیده نسترن میرجلالی متخصص کودکان
دکتر روح انگیز صفی خانی  متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
دکتر حمیدرضا ابوعلی فلوشیپ جراحی استخوان و مفاصل اطفال
دکتر هادی جعفری تبار متخصص بیماری های کودکان
دکتر جواد سعید فعال متخصص جراحی عمومی
دکتر سید محسن علوی متخصص کودکان
دکتر بابک میرسلطانی فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر صادقی فهیمه صادقی متخصص کودکان
دکتر سمانه عنصری فوق تخصص غدد کودکان
خانم صادقی راد روانشناس کودکان
دکتر محمد تقی مجنون فوق تخصص قلب جنین، نوازد و نوجوان
آقای محمدرضا قدیمی روانشناس بالینی
  کارشناس گفتار درمانی