سهامداران

سهامداران

نام پزشک تخصص
دکتر سحر برزمینی فوق تخصص بیماری های روماتولوژی کودکان
دکتر محمود رضا اشرفی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
دکتر محمد اکبری متخصص کودکان
دکتر مهرو اکبریان متخصص کودکان
دکتر ودود جوادی پروانه فوق تخصص روماتولوژی
دکتر ملاحت حاج آقایی متخصص کودکان
دکتر سید عباس حسنی فوق تخصص ICU کودکان
دکتر بشیر خالقی متخصص کودکان
دکتر خسرو رحمانی فوق تخصص روماتولوژی
دکتر فاطمه رضوانی دندانپزشک
دکتر فاطمه رفیعی خونانی دکترای اقتصاد و توسعه
دکتر آزیتا رئیسی متخصص کودکان
دکتر ریحانه زجاجی متخصص کودکان
دکتر پری زرینی متخصص اطفال
دکتر بهرام سادات ناصری فوق تخصص نوزادان
دکتر لاله سلاجقه متخصص کودکان
دکتر داریوش سلطانی متخصص کودکان
دکتر امین شاهرخی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
خانم فاطمه شاهرخی دانشجوی دندانپزشکی
دکتر میثم شریف زاده فوق تخصص مراقبت های ویژه
دکتر پرستو شریفی اسدی متخصص اطفال
دکتر طاهره صبوری متخصص کودکان
دکتر کبری صناعی متخصص اطفال
دکتر فریبا کیانی انبوهی  متخصص کودکان
دکتر رضوان کیانی نژاد  متخصص کودکان
دکتر شیما محمدیان متخصص کودکان
دکتر مرضیه مداح فوق تخصص نوزادان
دکتر مهدی مرادی متخصص کودکان
دکتر عباس مقدادی متخصص کودکان
دکتر مسعود ملکی بیرجندی پزشک عمومی
دکتر محمد نصیری  فوق تخصص مراقبت های ویژه
دکتر مرضیه نعمت صابری  متخصص کودکان
دکتر رائد نوحه خوان متخصص کودکان