تقدیر مدیرعامل محترم درمانگاه ارمغان سلامت کودک از پرستاران به مناسبت روز پرستار

تقدیر از پرستاران زحمت کش و پرتلاش درمانگاه ارمغان سلامت کودک به مناسبت روز پرستار