فرم درخواست استخدام

فرم درخواست استخدام پزشکان

کلیه اطلاعات ثبت شده در این فرم ملاک پذیرش متقاضی خواهد بود و ارائه مدارک معتبر جهت استخدام الزامی است . صرف تکمیل نمودن این فرم مسئولیتی برای درمانگاه جهت استخدام ایجاد نمی نماید .
1 اطلاعات اولیه
2 سوابق تحصیلی
3 سوابق شغلی
4 سوابق تخصصی
  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • بر اساس سال ، یا ماه ، فقط ذکر کنید
  • بر اساس سال ، یا ماه ، فقط ذکر کنید
  • دقیق ذکر شود