بازی درمانی

کودکان از طریق بازی‌، زندگی در دنیای آینده را تمرین می‌کنند.

– بازی درمانی آنلاین(مدرن) با هدف بهبود برخی اختلالات رفتاری در لحظه بر اساس نیاز و شرایط روحی و عکس العمل های فعلی مراجع طراحی و ابداع میگردد.

– بازی درمانی روباتیک که موجب رشد تفکر و ارتقای خلاقیت، تشخیص نارسایی های درونی و نیز موجب افزایش کیفیت آموزش های غیرمستقیم در کودک میگردد.

به همراه تکنیک های روانشناسی بالینی و کاربرد متدهای روز دنیا در تکنولوژی تا هشتاد سالگی