خانم مونا صالحی توانا

کارشناس بینایی سنجی

متخصص علوم بینایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ارائه و ساخت تخصصی انواع عینک های طبی و آفتابی برای همه سنین تحت نظر متخصص اپتیک