محمدرضا قدیمی

محمدرضا قدیمی
کارشناس بالینی
فارغ التحصیلی کارشناسی در رشته روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد در رشته شخصیت
از سال 1374 الی 1380 فعالیت در پروژه های تحقیقاتی و همکاری با مرکز پژوهش های علوم انسانی
از سال 1380 الی 1384 همکاری با مرکز پژوهشی تحقیقاتی سنجش
از سال 1375 الی 1383 فعالیت در مرکز مشاوره دادار
از سال 1376 الی 1385 همکاری و فعالیت در شرکت آموزش های نوآوری ایران در زمینه طراحی و تولید لوازم کمک آموزشی
از سال 1381 الی 1383 همکاری با کانون کودکان استثنایی و مرزی تهران
از سال 1383 تابحال فعالیت در کانون سندرم داوون ایران
از سال 1386 تابحال کلینیک پگاه
از زمستان 1394 تابحال همکاری با کلینیک ارمغان سلامت