دکتر پریسا آغاصی

فوق تخصص غدد

سوابق تحصیلی
پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
تخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
فوق تخصص غدد و متابولبسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق شغلی
طرح پزشک عمومی، بیمارستان حضرت محمد اصفهان
طرح تخصص کودکان، بیمارستان 22 بهمن نیک شهر
ساعات حضور در کلینیک:
پنج شنبه ها 8-10