دکتر پرستو شریفی

متخصص کودکان

فارغ التحصیل از مرکز طبی کودکان، دانشگاه تهران

سوابق کاری:

2سال طرح پزشک عمومی در استان مرکزی و مسئول درمانگاه مرکز بهداشت اراک

حضور در بیمارستان آسیابک

مدرس کارگاه احیاء نوزاد و کودک و کارگاه اورژانس های تنفسی کودکان

عضو انجمن صرع ایران