دکتر هاله بهبد

‎متخصص کودکان ، دارای بورد تخصصی

‎رتبه ۷۱  کنکور  سراسری سال ۷۶

‎فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

‎دوره تخصص کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز