دکتر مهين نوروزي

متخصص كودكان و نوزادان
فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي اهواز
سوابق كاري:
دانشگاه علوم پزشكي ايران
سازمان بهزيستي
بيمارستان تخصصي فوق تخصصي كودكان تهران
كلينيك تخصصي و فرق تخصصي كودكان پگاه
به انضمام دوره هاي تكميلي از انگلستان؛ عضو انجمن پزشكان كودكان ايران
روزهای حضور در کلینیک:
چهارشنبه ها 8تا 14 گردشی