دکتر مهرو اکبریان

متخصص کودکان از دانشگاه شهید بهشتی تهران و بیمارستان کودکان مفید

دارای بورد تخصصی با بیش از 15 سال سابقه

پزشک نمونه سال 1383 در استان تهران

 ساعات حضور در کلینیک

شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 8 تا 14