دکتر مرضیه نعمت صابری

متخصص کودکان

ش نظام پزشکی: 26507

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق کاری:

بیمارستان ارتش

کلینیک شهرداری

کلینیک ماهان و کلینیک پگاه (در حال حاضر)