دکتر لاله سلاجقه

دکتر لاله سلاجقه

متخصص کودکان از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری در:

  • کلینیک شهرداری
  • کلینیک بانک ملت
  • کلینیک فرهنگیان