دکتر عباس مقدادی

متخصص کودکان

ش نظام پزشکی:49823

سوابق کاری:

استخدام تامین اجتماعی

طرح ضریب کا بیمارستان امام خمینی ایلام

تامین اجتماعی ایلام (رئیس دی کلینیک)

ریاست بیمارستان امام علی شهرکرد

مدیر درمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری

متخصص اطفال بیمارستان غرضی اصفهان

معاون درمان بیمارستان فیاض بخش

ساعات حضور در کلینیک:

چهارشنبه ها: 14 تا 20