دکتر امین شاهرخی

دكتري فوق تخصصي اعصاب كودكان 

استادیار دانشگاه و عضو هيات علمي مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب 

سوابق تحصیلی:

ديپلم رياضي فیزیک از دبیرستان مفید تهران

پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران

بورد تخصصي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران

فوق تخصص اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشكي تهران

ساعات حضور در کلینیک: سه شنبه ها 13تا15