دکترعذرا آقادوست

دکترعذرا آقادوست
سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی گفتاردرمانی
کارشناسی علوم پزشکی ایران
کارشناسی ارشد علوم پزشکی تهران
دکتری تخصصی علوم پزشکی تهران
مدرس دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران
عضو انجمن علمی گفتاردرمانی ایران