دكتر مريم شهركي زاهداني

 

  • متخصص كودكان و نوزادان
  • داراي بورد تخصصي كودكان
  • فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
  • سابقه فعاليت در بيمارستان آموزشي و درماني خاتم الانبيا زاهدان

  فعاليت در بيمارستان خصوصي در تهران در بخش كودكان و بخش ويژه NICU  و نوزادان

ساعات حضور در کلینیک:

یکشنبه ها 14 تا 20