خانم ریحانه امامی

کارشناس تغذیه

سوابق کاری:

بیمارستان مهر کارشناس تغذیه

بیمارستان سجاد کارشناس تغذیه

بیمارستان مبین کارشناس تغذیه

شماره نظام پزشکی: ت-1550

ساعات حضور در کلینیک: سه شنبه ها 17 تا 19