دکتر آزیتا رئیسی

متخصص کودکان
فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
دارای بورد تخصصی
ساعات حضور در کلینیک:
چهارشنبه ها 8تا 14 گردشی
شیفت شب گردشی