بیان احساسات در کودکان

بیان احساسات در کودکان یکی از مهم ترین مشخصه ها از لحاظ روانی، داشتن شناخت مناسب از احساسات خود می باشد. بعد از شناسایی باید بتواند آن ها را از یکدیگر تفکیک نماید . بیان احساسات در کودکان و داشتن ارتباط خود در شکل گیری شخصیت آن ها تاثیر بسیاری دارد. از همان کودکی که […]

ادامه مطلب »