اسهال و استفراغ در کودکان

اسهال و استفراغ در کودکان از بیماری های خطر ناک به باید به آن اهمیت فراوانی داد، بیماری های اسهال و استفراغ در کودکان می باشد . این بیماری سالانه منجر به مرگ بسیاری از کودکان می شود . اما درمان به چه صورت است ؟ در این دوره تغذیه کودک باید چگونه باشد ؟ […]

ادامه مطلب »