آبله مرغان در کودکان

آبله مرغان در کودکان ویروسی بسیار شایع و مسری است . بدین سبب سریعا باعث بیماری افراد می شود و هیچکس نمی تواند از گزند این ویروس در مصونیت باشد . این بیماری و راه انتقال ویروس از دهان و تنفس است . اگر فرد بیمار سرفه کند و یا نفسش به سوی فرد سالم […]

ادامه مطلب »