ايا دندانهاي عقل باعث نامنظمي دندانها ميشوند ؟

ايا دندانهاي عقل باعث نامنظمي دندانها ميشوند ؟ در تحقیقات اخیری که توسط کلینیک اطفال صورت گرفته نشان می دهد  نقش دندانهای عقل در بروز نامنظمی دندان های دیگر، بعنوان یک فاکتور ثانویه مطرح شده است نه فاکتور اصلی. کما اینکه در بسیاری از افرادی که بطور مادرزادی دندان عقل ندارند یا دندانهای عقل خود […]

ادامه مطلب »