بدخلقی کودکان

بدخلقی کودکان در اکثر مواقع بازیگوشی فرزند نشان دهنده بدخلقی آنها نیست بلکه نشان دهنده این می باشد که مغز کودک چگونه در حال رشد است . نیاز است که جهت درک نمودن بدخلقی کودک ساختار مربوط به مغز و احساس و توانایی کودک را شناخت ، تا بتوان رفتار مناسبی با بدخلقی کودک انجام […]

ادامه مطلب »